مشاوره

 

نظریه های مشاوره

:مشاوره روان درمانی
نظریه همچون نقشه ای است که مشاور را در چگونگی انجام دادن مشاوره و پیش بینی نتایج احتمالی یاری میدهد.

مشاور با توجه به شناخت نظریه های مشاوره، به انتخاب و اجرای نظریه ای میپردازد که با طرح شخصیتی او سازگارتر است. در اینجا بطور مختصر چند نظریه مشاوره را توضیح میدهیم:
مشاوره به شیوه روانکاوی:
روانکاوی درمانگر را قادر میسازد، تا با دستیابی به محتوای ذهن ناخوداگاه و کاربرد فنون مناسب، مشکلات روانی بیمار را ریشه یابی و درمان کند. در این نظریه ارگانیسم بوسیله نیروهای ناخوداگاه و کششهای غریزی هدایت میشود. طبق این نظریه ۳ عامل در انسان ایجاد نگرانی میکند
۱)نفرت از همنوعان
۲)کتمان نیروهای ناخوداگاه
۳)کششهای غریزی
روانکاو محتوای ذهن ناخوداگاه بیمار را به سطح اگاهی فرامیخواند و سپس میکوشد با توجه به عواطف و احساسات، خاطرات بیان شده، و تقویت خود، تعدیل نیروهای فراخود، تغییر در نظام ارزشهای بیمار و کاهش کنترل خواستهای نهاد، مشکل بیمار را حل کند.

مشاوره به شیوه روانشناسی فردی آدلر:
به نظر آدلر، انسان موجودی پویا است. فردی که با اختلالات روانی مواجه است، بیمار نیست، بلکه جرات عمل کردن از او سلب شده است و به تبع آن برای رسیدن به هدفهای آنی، به جلب توجه، قدرت طلبی، انتقامجویی و اعلام شکست متوسل میشود.
انسان برای بقا باید با همنوعانش رابطه متقابل برقرار کند. در یک جامعه سالم، افراد از راه کار کردن، به همنوعان خود خدمت میکنند و مسئولیت میپذیرند، همدیگر را دوست دارند و باهمدیگر معاشرت میکنند.

مشاوره به شیوه عقلی-عاطفی:
این نظریه را آلبرت الیس پایه گذاری کرده است. به نظر الیس، خود واقعه اضطراب و نگرانی ایجاد نمیکند، بلکه ریشه اضطراب و نگرانی را باید در نظام باورهای نامعقول انسان که از برداشت غیر واقع بینانه و نادرست و تفکر نامعقول درباره آن، ناشی میشود جستجو کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.