نوروفيدبك لورتا

تحریک الکتریکی مغز نوروفيدبك لورتا  چيست؟  نور فیدبک لورتا یا تحریک الکتریکی مغز نوعی تمرین نوروفیدبک می باشد که با تجهیزات و نرم افزارهای خاص ... ادامه مطلب