روش شناخت درمانی آرون تی.بک بطور عمده برای درمان افسردگی ابداع شده است. اما او روش خود را برای انواع مشکلات روانشناختی متعدد، از جمله اختلالات اضطرابی، هیستری، اختلالات وسواسی(OCD)، اختلالات روان-تنی و فوبی ها بکار بسته است. نظریه شناختی بک حاکی از این است که افراد افسرده و افراد دارای سایر اختلالات هیجانی، به افکار غلط و غیر منطقی میپردازند. از جمله این افکار غیر منطقی موارد زیر ذکر شده اند: -استنباط دلبخواهی، یعنی نتیجه گیری بر اساس شواهد ناکافی. -انتزاع انتخابی، یعنی تاکید بر یک جنبه کم اهمیت موقعیت و نادیده گرفتن جنبه های مهم آن. -تعمیم افراطی، یعنی نتیجه گیریهای کلی فرد در باره ارزش یا توانایی […]
شکل بال پروتکل درمانی برای بیش فعالی را به روش لورتا نشان می دهد. مقاله زیر مروری بر اثربخشی این روش درمانی است. https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1121-4