نقشه مغزي(QEEG)

نقشه مغزي تصويري از فعاليت مغز فراهم ميكند. و وضعيت امواج مغزي را در باندهاي دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما در مقايسه با نرمال نشان ميدهد. ميزان انحراف از نرمال هم بصورت تصوير رنگي و هم به صورت عدد و رقم نمايش داده ميشود.